ES Other languagesPlaça de l'Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Sant Boi Boig per tu

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

05/28/2020 06:25:12 AM
PrimaveraWEB
Ajuntament Ciutat Tràmits Participa Comunicació
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


GUALS

CONCEPTE

Aquest manual fa referència als tràmits relacionats amb la llicència de gual (llicència municipal per a l'aprofitament comú especial de les voreres o de les vies urbanes excloses de trànsit rodat), en virtut del que disposa l' Ordenança reguladora de l'ús del domini públic , publicada al Butlletí Oficial de la Província núm. 252 del 20 d'octubre de 2008.

NOU GUAL

La sol·licitud d'un gual l'ha de realitzar la persona que estigui interessada en la seva obtenció o persona en qui delegui, degudament acreditada. Pel cas de que el sol·licitant no en sigui el propietari de la finca a que dóna accés el gual s'haurà d'ajuntar a la sol·licitud l'autorització del mateix.

QUINA DOCUMENTACIÓ HEU DE PRESENTAR?

L'OMAP omplirà la sol·licitud amb les següents dades:

- Emplaçament del gual sol·licitat, referència cadastral completa, dades del sol·licitant i, si és el cas, dades de la persona que el representi.

- Característiques del local:

Dimensions de la porta d'accés a la finca - haurà de ser com a mínim de 2 m

Característiques de l'aparcament - diferenciant si és aparcament de menys de 5 vehicles de capacitat i fins a 100 m2, o de més de 4 vehicles i/o de més de 100 m2

Ús del local - per habitatge o per alternança amb una activitat (indicant el número d’expedient de l'activitat)

Configuració - habitatge unifamiliar, local tancat independent sense comunicació amb altres recintes o local tancat comunicat amb altres recintes

- Característiques de la vorera: indicant si es troba adaptada per a l’ús sol·licitat i si pot afectar a algun tipus de mobiliari urbà

- Condicions de la llicència sol·licitada: longitud del gual (haurà de ser com a mínim de 3 m) i l’horari, permanent o limitat (indicant l'hora d’inici i l'hora d'acabament)

QUINS TRÀMITS SEGUIRÀ LA VOSTRA SOL·LICITUD?

- Una vegada presentada la sol·licitud i tenint en compte si s'han hagut de fer obres, s'elabora l'informe tècnic:

Si l'informe és desfavorable us serà comunicat perquè s'esmenin les deficiències detectades.

Si l'informe és favorable s'elabora l'acord de concessió, el qual se us notifica

- Un cop notificat l'acord de concessió, podeu passar per l'OMAP a recollir la placa previ pagament de la taxa corresponent.

Placa de gual: 17,40 euros

Posteriorment us arribarà notificació del pagament de la taxa per aprofitament prorratejada corresponent a l'any en curs, d'acord amb les següents tarifes:

Taxa per aprofitament anual (euros per metre lineal - Entrada a través de voreres i reserves de la via pública:

Permanent

Zones residencials unifamiliars urbanitzades: 36,40 euros/metre

Altres zones: 72 euros/metre

Horari de 12 hores

Zones residencials unifamiliars urbanitzades: 32,40 euros/metre

Altres zones: 64,20 euros/metre

Horari de 8 hores

Zones residencials unifamiliars urbanitzades: 24,80 euros/metre

Altres zones: 49,10 euros/metre

Horari de 4 hores

Zones residencials unifamiliars urbanitzades: 12,20 euros/metre

Altres zones: 24,30 euros/metre

Guals d'accés a través d'un passatge no cedit formalment a l'Ajuntament: s'aplicarà la mateixa tarifa assignada a les zones residencials unifamiliars urbanitzades

Guals de petició voluntària en carrers no urbanitzats: s'aplicarà la mateixa tarifa assignada a les zones residencials unifamiliars urbanitzades

Taxa per aprofitament anual (euros per any) Guals permanents i continus per accedir als molls de càrrega de les naus industrials:

Fins 8m: 72,60.- euros/m

Entre 8 i 25 m: Els primers 8 m: 580,60 euros / La resta: 36,30 euros/m

Entre 25 i 50 m: Els primers 25 m: 1.197,40 euros / La resta: 18,30 euros/m

Entre 50 i 100 m: Els primers 50 m: 1.650,70 euros / La resta: 9,20 euros/m

Més de 100 m: Els primers 100 m: 2.104,50 euros / La resta: 4,50 euros/m

Tarifes aplicables segons les ordenances fiscals vigents fins al 31 de desembre.

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D'UN GUAL

La modificació de qualsevol de les condicions d'un gual s'ha de sol·licitar a l'OMAP mitjançant l'imprès de sol·licitud normalitzat. En el cas que el titular de la llicència de gual no sigui el titular de la finca, haurà d'aportar autorització d'aquest.

En el cas que es modifiquin les condicions horàries de la llicència de gual, s'haurà d'adjuntar a la sol·licitud la placa antiga, la qual serà substituïda per una nova, previ pagament de la taxa corresponent.

Qualsevol modificació que es produeixi quant a un gual (metres, tipus de gual,...) tindrà efectes tributaris des del mes següent a la data en que s'hagués acordat la modificació, que tindrà en compte la data de sol·licitud.

BAIXA D'UNA LLICÈNCIA DE GUAL

La baixa s'ha de sol·licitar a l'OMAP mitjançant l'imprès de sol·licitud normalitzat i s'ha d'adjuntar la placa de gual. En el cas que el titular de la llicència de gual no sigui el titular de la finca, haurà d'aportar autorització d'aquest.

NOVA PLACA DE GUAL

En el cas que hagueu de substituir una placa de gual amb motiu de deteriorament o robatori, haureu de sol·licitar una nova placa a l'OMAP mitjançant l'imprès de sol·licitud normalitzat, si és el cas, adjuntar la placa de gual deteriorada o la denúncia a la Policia Nacional o als Mossos d'Esquadra, i efectuar el pagament de la taxa corresponent.

CANVI DE TITULARITAT D'UN GUAL

En el cas que el titular de la llicència de gual coincideixi amb el titular de la finca, l'Ajuntament canvia d'ofici la titularitat de la llicència de gual en el moment que té coneixement que canvia el titular de la finca o local.

En el cas que el titular de la llicència de gual no coincideixi amb el titular de la finca. S'haurà de comunicar el canvi de titularitat i aportar autorització del propietari de la finca.

ALTRA INFORMACIÓ:

RELACIÓ AMB LA LLICÈNCIA D'ACTIVITATS

Quan a l'emplaçament, local o lloc on es pretén l'ús del gual sigui al nucli urbà i estigui relacionat amb l'exercici d'una activitat econòmica, aquesta activitat ha de disposar de l'informe favorable del control inicial o, en tot cas, l'informe favorable per a la concessió del gual restarà supeditat a l'obtenció d'aquest informe favorable.

RELACIÓ AMB LA LLICÈNCIA D'OBRES

Quan a l'emplaçament o local sigui necessari realitzar obres a la via pública d'adaptació de la vorera, la persona sol·licitant ha de demanar la llicència d'obres, i l'informe favorable per a la concessió, modificació o baixa del gual, segons el cas, restarà supeditat a la realització correcta de les obres.

Manual Informatiu de Llicència de gual - N317/03

Edita: Ajuntament de Sant Boi

15a edició: juny 2016
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 06/09/2016
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades