ES Other languagesPlaça de l'Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Sant Boi Boig per tu

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

04/13/2021 04:24:02 PM
reactivem
Ajuntament Ciutat Tràmits Participa Comunicació
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Més informació sobre terminis

En aquest tipus d'obres en via pública, en general el règim d'intervenció municipal serà el de llicència, amb autorització avançada per document expedit pels Serveis tècnics municipals que conté les especificacions i condicions a les que s'han de subjectar les obres i, si s'escau els requisits per procedir al seu inici.

En quant al termini de tramitació, atenent que l'obra implica afectació del domini públic, es resoldrà en un màxim de 2 mesos (passat aquest termini s’entendrà desestimada per silenci administratiu). Cal advertir que si la llicència d'obres sol·licitada està vinculada amb l'exercici d'activitats definit, i aquestes estan sotmeses al règim de llicència o autorització ambiental, el termini s'inicia un cop ha estat atorgada la corresponent autorització de l'activitat.

Tanmateix, s'exceptuen alguns supòsits d'actuacions de simple manteniment d'elements preexistents prèviament autoritzats que no impliquen afectacions rellevants al domini públic identificades a continuació, en els que l'intervenció municipal serà en règim de comunicació, podent-se disposar del document d'autorització en el moment de presentar la documentació:

- Reparació d'un gual preexistent o d'adequació als tipus normalitzats.

- Reparació de vorera o de reposició de vorera per renúncia de llicència de gual o de reserva d'estacionament preexistents

- Reparació o reposició de senyals de reserva d'estacionament preexistents.

Un cop atorgada la llicència, el termini màxim per comunicar l'inici de les obres, amb caràcter general, és de DOS (2) MESOS (llevat que al document d’autorització es fixi un d'inferior), a comptar aquest termini des del dia següent a la notificació de la concessió de la llicència.

El termini màxim per executar les obres serà l'imprescindible per minimitzar les molèsties en l'ús de la via pública per la ciutadania, establint-se expressament en cada cas al document de llicència, en funció del tipus d'obra i la seva complexitat. Aquest termini es computarà des del dia següent a la comunicació formal d'inici de les obres.

L'incompliment d'aquests terminis comportarà la caducitat de la llicència.

Pròrroga:

El titular de la llicència podrà demanar pròrroga de qualsevol dels dos terminis establerts: o bé per a l'inici de les obres si no s'han iniciat o bé per a l'execució de les obres que ja estiguin en curs, per tal de poder finalitzar-les.

S'haurà de sol·licitar amb anterioritat a la finalització de l'expressat termini, i sempre que les obres es retardin per causes de força major o per una altra circumstància imprevista i inevitable. Es formalitzarà mitjançant imprès de sol·licitud normalitzat, indicant les dades del titular de la llicència, el núm. d'expedient i l'ampliació del termini que es sol·licita i la seva justificació fent referència al motiu del retard.

La tramitació de pròrroga de la llicència comporta taxa per un import de 183,30 euros en aquest cas que s'haurà d'abonar, per autoliquidació, en el moment de la sol·licitud, llevat s'obres no subjectes a taxa segons l'ordenança fiscal vigent.

Les pròrrogues s'atorgaran en general per la meitat dels terminis inicials si bé podran fixar-se d'altres en funció de les circumstàncies tècniques que es valorin des dels serveis tècnics municipals.
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 03/02/2018
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades