ES Other languagesPlaça de l'Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Sant Boi Boig per tu

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

01/22/2020 04:48:18 PM
Ajuntament Ciutat Tràmits Participa Comunicació
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Consideracions respecte la documentació

La documentació tècnica explicativa de les obres que cal adjuntar en cada cas (memòria tècnica, croquis, plànols, esquemes, estudi bàsic de seguretat i salut, full d'assumeix tècnic, etc.), segons escaigui pels diferents tipus d'obra abans detallats, ha d'anar signada per tècnic competent i - en tant que no requereixi específicament la consideració oficial de projecte segons la Llei d'Ordenació de l'Edificació (LOE) - no es imprescindible visat col·legial.

En cas de documentació no visada, s'exigirà aportar un certificat col·legial, on es reconegui la competència del tècnic signant, amb declaració de no estar inhabilitat per l'exercici professional i de que és al corrent dels seus deures col·legials (principalment disposar d'assegurança de responsabilitat civil, etc.). Aquesta certificació col·legial podrà substituir-se per una declaració responsable d’aquests mateixos extrems signada pel mateix col·legiat, la qual podrà ser posteriorment verificada per l’Ajuntament amb el Col·legi professional corresponent.

CROQUIS

Els croquis hauran de ser acotats, les distàncies en metres lineals (ml) i les superfícies en metres quadrats (m²) i els plànols a escala suficientment entenidora (la més gran possible). Caldran les plantes i les seccions i, segons el cas, els alçats.

En el cas de requerir mitjans auxiliars a instal·lar en la via pública, cal concretar la seva ubicació, detallar les mesures de senyalització i seguretat a adoptar i justificar que permet la mobilitat de vianants i vehicles en general i que es garanteixen els itineraris accessibles per persones amb mobilitat reduïda (amplades de pas, encaminaments invidents, etc.).

PRESSUPOST

Indicació del cost d'execució material de l'obra (exclòs Despeses generals, Benefici industrial i IVA), en base a manifestació del sol·licitant, oferta del contractista o memòria tècnica valorada. Caldrà que sigui el més detallat possible (desglossat per partides o unitats d'obra: siguin unitats (ut), metres lineals (ml), metres quadrats (m²), metres cúbics (m³), kilograms (Kg), jornals per hores (h), per partida alçada quan sigui molt difícil el seu mesurat (PA), etc.).

FULL D'ASSUMEIX TÈCNIC

És un document (generalment en model col·legial) on ha de figurar el nom, cognoms, titulació professional i número de col·legiació del tècnic director de l'obra col·legiat, adreça professional o particular, adreça electrònica, telèfon i signatura del mateix, així com l’emplaçament i les característiques de l’obra i el tipus d’intervenció professional.

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

Pot no anar visat, quan no calgui visat tampoc de la resta de documents tècnics, i serà substituït per un Estudi de Seguretat i Salut quan es compleixin qualsevulla d'aquestes 4 circumstàncies:

1) quan el pressupost d'execució material del projecte sigui superior a 380.000,00euros, o

2) que la durada de l'obra essent major de 30 dies laborables en algun moment hi treballin més de 20 treballadors simultàniament, o

3) s'hagin d'emplear a l'obra en dies feiners més de 500 jornades laborals en total, o

4) quan siguin obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Indicació del volum en metres cúbics (m³) i sobretot del pes en tones (t) i tipus de residus que s'originaran a l'obra i les instal·lacions on es gestionaran (abocador, deixalleria, gestor, planta tractament o reciclatge, etc.). S'ha d'adjuntar a la documentació tècnica, podent-se emprar a aquests afecte la fitxa de "Gestió de residus de construcció i demolició", segons model normalitzat de l'Agència Catalana de Residus de la Generalitat, signada pel titular.








Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 03/02/2018
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades