ES Other languagesPlaça de l'Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Sant Boi Boig per tu

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

02/20/2020 01:10:57 AM
Hivern NO neu
Ajuntament Ciutat Tràmits Participa Comunicació
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


LLICÈNCIES D'OBRES MENORS EN VIA PÚBLICA

CONCEPTE

Aquest manual informa de com obtenir la llicència d'obres menors amb afectació del domini públic consistents en:

· Obres de construcció o reparació d'un gual· Reposició de la vorera per baixa d'una llicència de gual· Instal·lació, reparació o reposició de senyals de reserva d'estacionament· Instal·lació de proteccions de guals· Xarxes de serveis d'aigua, gas, electricitat, telefonia o altres· Connexió al clavegueram· Qualsevol altra obra que afecti al domini públic

· Reposició de la vorera per baixa d'una llicència de gual· Instal·lació, reparació o reposició de senyals de reserva d'estacionament· Instal·lació de proteccions de guals· Xarxes de serveis d'aigua, gas, electricitat, telefonia o altres· Connexió al clavegueram· Qualsevol altra obra que afecti al domini públic

· Instal·lació, reparació o reposició de senyals de reserva d'estacionament· Instal·lació de proteccions de guals· Xarxes de serveis d'aigua, gas, electricitat, telefonia o altres· Connexió al clavegueram· Qualsevol altra obra que afecti al domini públic

· Instal·lació de proteccions de guals· Xarxes de serveis d'aigua, gas, electricitat, telefonia o altres· Connexió al clavegueram· Qualsevol altra obra que afecti al domini públic

· Xarxes de serveis d'aigua, gas, electricitat, telefonia o altres· Connexió al clavegueram· Qualsevol altra obra que afecti al domini públic

· Connexió al clavegueram· Qualsevol altra obra que afecti al domini públic

· Qualsevol altra obra que afecti al domini públic

En aquest tipus d'obres en via pública, en general el règim d'intervenció municipal serà el de llicència, amb autorització avançada per document expedit pels Serveis tècnics municipals que conté les especificacions i condicions a les que s'han de subjectar les obres i, si s'escau els requisits per procedir al seu inici.

En quant al termini de tramitació, atenent que l'obra implica afectació del domini públic, es resoldrà en un màxim de 2 mesos (passat aquest termini s’entendrà desestimada per silenci administratiu). Cal advertir que si la llicència d'obres sol·licitada està vinculada amb l'exercici d'activitats definit, i aquestes estan sotmeses al règim de llicència o autorització ambiental, el termini s'inicia un cop ha estat atorgada la corresponent autorització de l'activitat.

Tanmateix, s'exceptuen alguns supòsits d'actuacions de simple manteniment d'elements preexistents prèviament autoritzats que no impliquen afectacions rellevants al domini públic identificades a continuació, en els que l'intervenció municipal serà en règim de comunicació, podent-se disposar del document d'autorització en el moment de presentar la documentació:

- Reparació d'un gual preexistent o d'adequació als tipus normalitzats.

- Reparació de vorera o de reposició de vorera per baixa de llicència de gual o de reserva d'estacionament preexistents

- Reparació o reposició de senyals de reserva d'estacionament preexistents.

INICIACIÓ DEL TRÀMIT DE LA LLICÈNCIA

L'OMAP revisa la documentació aportada i omple la sol·licitud amb les següents dades:

- Emplaçament de l'obra i referència cadastral

- Dades identificatives de la persona sol·licitant i, si és necessari, les del representant

- Descripció o tipus d'obra a realitzar

- Pressupost d'execució material previst de l'obra (sense IVA)

DOCUMENTACIÓ MÍNIMA (en funció del tipus d'obra)

- Obres en superfície (Guals, protectors i senyals): Fotografia, croquis amb les mides i pressupost.

- Obres en subsòl (rases per xarxes de serveis soterrats o connexió clavegueram): memòria tècnica, pressupost, estudi bàsic de seguretat i salut i full d'assumeix tècnic. Si la longitud de la rasa és superior a 25 metres, caldrà estudi de gestió de residus.

CONSIDERACIONS RESPECTE A LA DOCUMENTACIÓ

Full d'assumeix tècnic: És un document (generalment en model col·legial) on ha de figurar el nom, cognoms, titulació professional i número de col·legiació del tècnic director de l'obra col·legiat, adreça professional o particular, adreça electrònica, telèfon i signatura del mateix, així com l’emplaçament i les característiques de l’obra i el tipus d’intervenció professional.

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Pot no anar visat, quan no calgui visat tampoc de la resta de documents tècnics, i serà substituït per un Estudi de Seguretat i Salut quan es compleixin qualsevulla d'aquestes 4 circumstàncies:

1) quan el pressupost d'execució material del projecte sigui superior a 380.000,00 euros, o

2) que la durada de l'obra essent major de 30 dies laborables en algun moment hi treballin més de 20 treballadors simultàniament, o

3) s'hagin d'emplear a l'obra en dies feiners més de 500 jornades laborals en total, o

4) quan siguin obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses.

Estudi de Gestió de Residus: Indicació del volum en metres cúbics (m³) i sobretot del pes en tones (t) i tipus de residus que s'originaran a l'obra i les instal·lacions on es gestionaran (abocador, deixalleria, gestor, planta tractament o reciclatge, etc.). S'ha d'adjuntar a la documentació tècnica, podent-se emprar a aquests afecte la fitxa de "Gestió de residus de construcció i demolició", segons model normalitzat de l'Agència Catalana de Residus de la Generalitat, signada pel titular.

Pressupost: Indicació del cost d'execució material de l'obra (exclòs Despeses generals, Benefici industrial i IVA), en base a manifestació del sol·licitant, oferta del contractista o memòria tècnica valorada. Caldrà que sigui el més detallat possible (desglossat per partides o unitats d'obra: siguin unitats (ut), metres lineals (ml), metres quadrats (m²), metres cúbics (m³), kilograms (Kg), jornals per hores (h), per partida alçada quan sigui molt difícil el seu mesurat (PA), etc.).

Els croquis hauran de ser acotats, les distàncies en metres lineals (ml) i les superfícies en metres quadrats (m²) i els plànols a escala suficientment entenidora (la més gran possible). Caldran les plantes i les seccions i, segons el cas, els alçats.

En el cas de requerir mitjans auxiliars a instal·lar en la via pública, cal concretar la seva ubicació, detallar les mesures de senyalització i seguretat a adoptar i justificar que permet la mobilitat de vianants i vehicles en general i que es garanteixen els itineraris accessibles per persones amb mobilitat reduïda (amplades de pas, encaminaments invidents, etc.).

La documentació tècnica explicativa de les obres que cal adjuntar en cada cas (memòria tècnica, croquis, plànols, esquemes, estudi bàsic de seguretat i salut, full d’assumeix tècnic, etc.), segons escaigui pels diferents tipus d'obra abans detallats, ha d'anar signada per tècnic competent i - en tant que no requereixi específicament la consideració oficial de projecte segons la Llei d'Ordenació de l'Edificació (LOE) - no es imprescindible visat col·legial. En cas de documentació no visada, s'exigirà aportar un certificat col·legial, on es reconegui la competència del tècnic signant, amb declaració de no estar inhabilitat per l'exercici professional i de que és al corrent dels seus deures col·legials (principalment disposar d'assegurança de responsabilitat civil, etc.). Aquesta certificació col·legial podrà substituir-se per una declaració responsable d’aquests mateixos extrems signada pel mateix col·legiat, la qual podrà ser posteriorment verificada per l’Ajuntament amb el Col·legi professional corresponent.

INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA

En el moment de fer la sol·licitud s'ha de fer efectiva l'autoliquidació de la taxa corresponent segons les tarifes aplicables en les ordenances fiscals vigents: una quota fixa de 300 euros més l'1% del pressupost declarat de l'obra. S'estableix una tarifa màxima de 30.000 euros.

Un cop atorgada l'autorització haureu de liquidar l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), establert en el 4% sobre el pressupost d'execució material un cop revisat i, en cas de revisió a l'alça del pressupost, la taxa complementària resultant.

QUINS TRÀMITS SEGUIRÀ LA SOL·LICITUD

Si s'ha optat per la via de tramitació en paper, l'atorgament de la llicència d'obra es notifica per correu postal llevat de llicències en les que s'han de constituir garanties per la gestió de runes o per la correcta conservació o reposició de la urbanització existent, o per la nova urbanització simultània, cas en que s'hauran de recollir i abonar els imports que pertoquin directament en l'OMAP.

En el cas d'optar per la tramitació electrònica (que és obligatòria en el cas d'empreses o professionals), l'atorgament de la llicència es notifica telemàticament adjuntant el document de llicència signat digitalment i la "carta de pagament" dels tributs pendents (ICIO i taxa complementària, si s'escau) i, en el seu cas, les fiances a constituir segons els següents conceptes i imports.

Les llicències d'obres condicionaran l'autorització per iniciar el treballs a la constitució de fiances per tal de garantir la correcta execució dels treballs (l'aplicabilitat i el seu càlcul s'establiran pels serveis tècnics municipals en el document d'autorització de la llicència), pels següents conceptes:

Garantia de reposició de la urbanització existent per a les obres o instal·lacions que afectin elements de la via pública:

·Per l'execució de rases a la via pública: 73,20 € per metre lineal de rasa.·Per escomeses de finques particulars al clavegueram públic: 600 € per punt d'escomesa. No es requerirà si l'execució de l'obra es portés a terme per empreses adjudicatàries o homologades per l'Ajuntament.. En el cas de les autoritzacions "al moment": no procedeix.·Per la resta de supòsits en general: 73,20 € per m² de superfície afectada per l'obra.

·Per escomeses de finques particulars al clavegueram públic: 600 € per punt d'escomesa. No es requerirà si l'execució de l'obra es portés a terme per empreses adjudicatàries o homologades per l'Ajuntament.. En el cas de les autoritzacions "al moment": no procedeix.·Per la resta de supòsits en general: 73,20 € per m² de superfície afectada per l'obra.

. En el cas de les autoritzacions "al moment": no procedeix.

·Per la resta de supòsits en general: 73,20 € per m² de superfície afectada per l'obra.

Garantia per la correcta gestió de les terres, runes i altres residus de construcció derivats de l'obra: 11 euros/tona, amb un mínim de 150 euros. En el cas de les autoritzacions "al moment": en general s'aplicarà 150 euros.

Aquestes liquidacions les rebreu per correu postal o electrònic, segons l'opció de tramitació, i les haureu d'abonar (fer efectives) en els terminis que s'indiquen en el propi document a través de les entitats financeres col·laboradores o amb targeta de crèdit mitjançant la passarel·la de pagament (TPV) disponible a la seu electrònica municipal.

TERMINIS

Un cop atorgada la llicència, el termini màxim per comunicar l'inici de les obres, amb caràcter general, és de DOS (2) MESOS (llevat que al document d’autorització es fixi un d'inferior), a comptar aquest termini des del dia següent a la notificació de la concessió de la llicència.

El termini màxim per executar les obres serà l'imprescindible per minimitzar les molèsties en l'ús de la via pública per la ciutadania, establint-se expressament en cada cas al document de llicència, en funció del tipus d'obra i la seva complexitat. Aquest termini es computarà des del dia següent a la comunicació formal d'inici de les obres.

L'incompliment d'aquests terminis comportarà la caducitat de la llicència.

Pròrroga:

El titular de la llicència podrà demanar pròrroga de qualsevol dels dos terminis establerts: o bé per a l'inici de les obres si no s'han iniciat o bé per a l'execució de les obres que ja estiguin en curs, per tal de poder finalitzar-les.

S'haurà de sol·licitar amb anterioritat a la finalització de l'expressat termini, i sempre que les obres es retardin per causes de força major o per una altra circumstància imprevista i inevitable. Es formalitzarà mitjançant imprès de sol·licitud normalitzat, indicant les dades del titular de la llicència, el núm. d'expedient i l'ampliació del termini que es sol·licita i la seva justificació fent referència al motiu del retard.

La tramitació de pròrroga de la llicència comporta taxa per un import de 183,30 euros en aquest cas que s'haurà d'abonar, per autoliquidació, en el moment de la sol·licitud, llevat s'obres no subjectes a taxa segons l'ordenança fiscal vigent.

Les pròrrogues s'atorgaran en general per la meitat dels terminis inicials si bé podran fixar-se d'altres en funció de les circumstàncies tècniques que es valorin des dels serveis tècnics municipals.

ALTRA INFORMACIÓ D'INTERÈS A TENIR EN COMPTE

Les actuacions de modificació de vorera per formació de guals formaran rampa limitada a l'àmbit de la vorada per tal de mantenir la rasant longitudinal de la vorera i minimitzar l'afectació a la mobilitat dels vianants. Amb aquesta finalitat i llevat circumstàncies extraordinàries, es seguiran models normalitzats en funció de l'amplada de la vorera existent:

Tipus A (vorera inferior a 1 metre): peça de vorada biselada de 17cm d'amplada.

Tipus B (vorada entre 1 metre i menys de 2 metres): peça de 40cm d'amplada.

Tipus C (vorada a partir de 2 metres): peça de 57cm d'amplada.

S'adjunta fitxa gràfica de característiques geomètriques d'aquestes tipologies i de condicions tècniques aplicables.

Els protectors de guals (a ubicar en calçada) es podran emprar per crear amples addicionals d'accés en cas de dificultats per les maniobres d'accés i/o sortida de vehicles (sia per la seva geometria, per l'ample reduït del carril de circulació o altres circumstàncies específiques de l'emplaçament del gual), degudament acreditades. Seran peces de formigó de 0,15m de gruix i en planta formaran triangle equilàter de 1,60m de costat, amb vèrtexs arrodonits, i s'ubicaran separats 0,30m del límit de la vorada. S'adjunta fitxa gràfica de característiques tècniques d'un model homologat.

Un cop executades les obres de nous guals o modificació dels existents, caldrà sol·licitar la corresponent llicència d'accés de vehicles a través de la via pública (o modificació de la existent) en la longitud resultant als efectes de l'alta o modificació del padró fiscal. En el cas dels protectors de gual, tindran igualment consideració d'ampliació de la longitud del gual preexistent a efectes fiscals.

L’Ajuntament es reserva la facultat d’inspeccionar les obres per tal de verificar les característiques de l'obra realment executada, així com el compliment dels terminis i les condicions imposades a la llicència, en especial la deguda conservació dels elements d'urbanització preexistents de l'espai públic a l'entorn de l'obra.

És imprescindible, tant per la devolució de la fiança ingressada en concepte de la correcta gestió dels residus com per finalitzar l'expedient, la presentació de documentació original que acrediti que els residus resultants de l'obra han estat dipositats a un abocador autoritzat.

ALTRES FORMES DE TERMINACIÓ DEL PROCEDIMENT:

Abans de la resolució expressa d'atorgament de llicència (llicència encara no atorgada), el sol·licitant pot desistir de la seva sol·licitud. En aquest cas, es retornarà el 95 per cent de la taxa ingressada per autoliquidació. Si es desisteix dins del termini d'audiència prèvia per a la denegació de la llicència (en cas d'informe tècnic desfavorable per deficiències no esmenables), es retornarà el 50 per cent de la taxa autoliquidada.

Després de la resolució expressa (llicència ja atorgada) es podrà deixar sense efecte la llicència en aquests casos (sense que procedeixi retorn de la taxa):

· Caducitat (prèvia audiència al titular i posterior resolució expressa) : - si no s'inicien les obres dins del termini establert).- si no s'acaben dins del termini fixat a la llicència o en les seves pròrrogues.

- si no s'inicien les obres dins del termini establert).

- si no s'acaben dins del termini fixat a la llicència o en les seves pròrrogues.

· Renúncia: en cas que el titular de la llicència manifesti expressament que renuncia a realitzar les obres autoritzades, mitjançant comunicació escrita a aquest efecte.

INFORMACIÓ RELACIONADA AMB L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA:

.Reserva d'un espai de la calçada per a:- Càrrega i descàrrega de materials per la construcció- Col·locació d'un contenidor d'obres (no sacs) per a les runes i residus- Col·locació simultània de més de 2 sacs de runes d'un m³ de capacitat cadascun- Col·locació de casetes provisionals d'obres- Col·locació de sitja- Formació de recintes d’abassegaments de materials

- Càrrega i descàrrega de materials per la construcció

- Col·locació d'un contenidor d'obres (no sacs) per a les runes i residus

- Col·locació simultània de més de 2 sacs de runes d'un m³ de capacitat cadascun

- Col·locació de casetes provisionals d'obres

- Col·locació de sitja

- Formació de recintes d’abassegaments de materials

És necessari disposar de la llicència d’obra per poder realitzar la corresponent sol·licitud. La concessió d’aquesta comporta taxa. I el seu termini màxim de concessió serà el termini de vigència de la llicència d'obres.

Pel que fa a les bastides, la llicència d'ús privatiu del domini públic s'entén atorgada en concedir-se la pertinent llicència d'obres quan la bastida un cop muntada permeti el normal pas de vianats per la pròpia vorera en galeria o túnel sota la mateixa. En qualsevol altre cas, caldrà tramitar separadament una autorització específica.

En quant als sacs de runa, la llicència d'ús privatiu del domini públic s'entén atorgada amb la llicència d'obra per un màxim de 2 sacs.

.Talls de carrers:Per obtenir la corresponent autorització cal disposar de la llicència d’obra i haver formalitzat la comunicació de l'inici de les obres. Comporta taxes.La sol·licitud ha d'indicar el dia/es i l'hora d'inici i els/les d'acabament i s'ha de fer amb una antel·lació mínima de 96 hores a comptar en dies laborables.

Per obtenir la corresponent autorització cal disposar de la llicència d’obra i haver formalitzat la comunicació de l'inici de les obres. Comporta taxes.La sol·licitud ha d'indicar el dia/es i l'hora d'inici i els/les d'acabament i s'ha de fer amb una antel·lació mínima de 96 hores a comptar en dies laborables.

. Runes i materials (residus sobrants de les obres de construcció i/o demolició):

Les runes i materials sobrats de les obres s'hauran de portar a un abocador, deixalleria (en aquest supòsit cal informar-se prèviament de les condicions o limitacions en quan al volum i/o productor) i/o gestor de residus autoritzats.

L'adreça de la deixalleria municipal és:

C Dr. Josep Castells, núm. 25, cantonada amb C Múrcia. Polígon Industrial Can Calderón, tel. 93 652 33 25.

Manual Informatiu de Llicència d’Obra Menor en via pública- N317/32

Edita: Ajuntament de Sant Boi

8a. Edició: gener 2018
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 03/15/2018
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades