ES Other languagesPlaça de l'Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Sant Boi Boig per tu

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

19/05/2020 16:06:44
reactivem
Ajuntament Ciutat Tràmits Participa Comunicació
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ajuts per pagar el lloguer (Covid-19)

Des del dia 19 de maig està oberta la convocatoria pública d'ajuts al pagament del lloguer per a persones en situació de vulnerabilitat provocada per la Covid-19. Aquests ajuts gestionats per la Generalitat de Catalunya estan vinculats al Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, de mesures urgents complementàries en l'àmbit social i economic per fer front a la situació d'emergència sanitària.

Hi ha previstos dos tipus d'ajudes:

-Ajuts al pagament total o parcial de la renda de lloguer: per resoldre problemes transitoris de pagament parcial o total del lloguer
-Ajuts a la cancel·lacio total o parcial de microcrèdits per al pagament del lloguer: per fer front a la devolucio de microcrèdits (ajuts transitoris de finançament)

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 30 de setembre de 2020, pero com que aquestes ajudes es concedeixen per sistema d'adjudicacio directa, cal fer la tramitació tan aviat com sigui possible, en previsió que es pugui esgotar la dotacio pressupostària.

En poden ser beneficiàries totes les persones que disposin d'un contracte de lloguer d’acord amb el que estableix la Llei d’Arrendaments Urbans, i que faci referència al seu habitatge habitual, que ha d'estar legalment situat a Catalunya.

Assessorament a l'oficina municipal Reactivem Sant Boi (93 654 82 22)

Les persones interessades poden contactar amb l'oficina municipal Reactivem Sant Boi (93 654 82 22), que s'encarregarà d'assessorar-les i acompanyar-les en relació amb la presentació del formulari de sol·licitud i, en cas necessari, per a l'obtencio del certificat digital IdCAT Mòbil.

Requisits:

Per poder obtenir els ajuts, s’ha d’acreditar estar en situacio de vulnerabilitat economica i social sobrevinguda a conseqüència del CoVIDo19 mitjançant el compliment de tots els requisits següents:

 • - Que la persona llogatera o qualsevol dels membres de la unitat familiar passi a estar en situacio d’atur, Expedient Temporal de Regulacio d’ocupacio (ERTo), o hagi vist reduïda la jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari, o altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua d’ingressos.
 • - Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de l’ajut no siguin superiors a:
 • - Amb caràcter general, el límit de 3 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (en endavant, IPREM) (1.613,52 €).
 • - Aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM (53’78€) per cada fill/a a càrrec a la unitat familiar.
 • - En el cas d’unitat familiar monoparental l’increment aplicable serà de 0,15 vegades l’IPREM (80’67 €) per cada fill/a.
 • - Aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM (53’78€).per cada persona gran de 65 anys membre de la unitat familiar
 • - En el cas que algun dels membres de la unitat familiar tingui declarada discapacitat igual o superior al 33%, situacio de dependència o malaltia que l’incapaciti de forma permanent per a realitzar una activitat laboral, el límit serà de 4 vegades l’IPREM (2.151’36 €), sense perjudici dels increments acumulats pe fill/a a càrrec especificats en l’apartat anterior.
 • - En el cas que la persona obligada a pagar la renda de lloguer sigui una persona amb paràlisis cerebral, amb malaltia mental, o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, o una persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65%, així com en els casos de malaltia greu que incapaciti acreditament a la persona o al seu cuidador per a realitzar una activitat laboral, el límit serà de 5 vegades l’IPREM (2.689’20 €).
 • - Que la renda de lloguer, més les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge sigui superior o igual al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.
 • - Que la persona sol·licitant acrediti el pagament de la renda de lloguer dels mesos de gener, febrer i març de 2020
 • - Que l’import de la renda de lloguer del contracte d’arrendament sigui com a màxim de de 900 euros
 • - Que els membres de la unitat familiar compleixin les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social
 • - Que la persona sol·licitant no estigui sotmesa a cap dels suposits de prohibicio per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Incompatibilitats

Aquests ajuts son incompatibles amb qualsevol altre ajut o prestacio per al pagament del lloguer que gestioni l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per les mateixes mensualitats del mateix any. Si el sol·licitant es beneficia d’altres  ajuts al pagament del lloguer, la suma total dels imports  a percebre en un mateix any natural no podrà ser superior a 5.400 euros.

No podem ser receptores de les subvencions:

La persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre que tingui algun dels vincles següents:

 • - Parentiu per vincle de matrimoni o una altra relacio estable anàloga, per consanguinitat, adopcio o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores.
 • - Socia o partícip de les persones físiques o jurídiques que actuïn com a persones arrendadores.
 • - Les unitats familiars en què la persona titular del contracte d'arrendament, o qualsevol altre membre sigui propietari o usufructuari d'un habitatge, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi.
 • - La persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre que disposi de recursos economics suficients en comptes corrents o d'altres diposits anàlegs en entitats financeres. S'entén com a recursos suficients els que superin 1,5 vegades l'IPREM en comput anual.
 • - Les persones arrendatàries d'habitatges gestionats o administrats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

Quantia màxima i límit temporal de l'ajuda

L’ajut es pot concedir per un import màxim de 6 mesos de la renda de lloguer, des d’abril a setembre de l’any 2020

Les quanties màximes de l’ajut 750 euros mensuals. En qualsevol cas, l’import de l’ajut no pot superar la renda de lloguer pactada al contracte d’arrendament.

Terminis:

Del 19 de maig de 2020 al 30 de setembre de 2020.

Cal tenir en compte que els ajuts s'atorguen per adjudicacio directa pel que, es possible que la convocatoria es tanqui abans d'aquest termini en el cas que s'esgoti la dotacio pressupostària.

Informacio del tràmit
Ajuts al pagament total o parcial de la renda de lloguer
Ajuts a la cancel·lacio total o parcial dels ajuts transitoris de finançament
Preguntes freqüents
Alta IdCat mobil
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades