PAS 1: TRÀMIT ESCOLLIT

  • Col·locació de cartells en vitrines o estructures verticals

PAS 2: FIXAR DIA I HORA DE LA CITA

 HORARIS DISPONIBLES 
 DADES CITACIÓ 
  •  
  •  
LLEGENDA:         

PAS 3: IDENTIFICACIÓ DEL CIUTADÀ

CONFIRMACIÓ CITACIÓ WEB