ES Other languagesPlaça de l'Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Sant Boi Boig per tu

Nadal1
Ajuntament Ciutat Tràmits Participa Actualitat
T'escoltem
Ciutat de la Innovació

Informe d'adequació de l'habitatge per renovació de les autoritzacions de residència en virtut de reagrupació familiar

Darrera revisió: 02/13/2014


EN QUÈ CONSISTEIX:

Sol·licitud d'informe presentat per la persona estrangera que ha reagrupat la seva família a la qual li caduca l'autorització de residència i que hagi canviat de domicili habitual respecte del que va acreditar en el moment del reagrupament.

Amb l'entrada en vigor del nou reglament d'estrangeria (Reial Decret 557/2011, de 20 d'abril), l'elaboracio d'aquest informe és competència de la Comunitat Autònoma. És per això que la Generalitat de Catalunya estableix un procés d'emissió de l'informe en que col·laboren els ajuntaments amb la recollida de les sol·licituds i amb l'elaboració d'una proposta d'informe municipal.

Des de l'ajuntament s'analitza la documentació, es fa la visita a l'habitatge per tal d'acreditar que aquest està adequat, i s'elabora la proposta d'informe municipal que s'enviarà a la Direcció General per a la Immigració juntament amb la sol·licitud.

La Direcció General per a la Immigració, una vegada recollida i valorada tota la documentació emetrà l'Informe d'adequació de l'habitatge per renovació de les autoritzacions de residència en virtud de reagrupació familiar favorable o desfavorable en funció que s’acrediti suficientment la seva idoneïtat per atendre les necessitats del reagrupant i dels familiars reagrupats.

QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

- Persona estrangera extracomunitària, major d'edat, que hagi reagrupat a la seva familia, que disposi de residència renovada i que tingui el domicili habitual a Sant Boi de Llobregat.

- El reagrupant haurà d'haver canviat de domicili habitual respecte del que va acreditar per a obtenir el reagrupament.

*Cal acreditar el pagament de la taxade la Generalitat de Catalunya , en el moment en què la persona interessada presenta la sol·licitud d’informe i com a condició prèvia per a admetre-la a tràmit. En cas de no presentar aquest justificant de pagament, les sol·licituds no seran admeses a tràmit i l’ajuntament no haurà d’iniciar les actuacions administratives habituals d’aquests procediments.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Sol·licitud d'informe d'adequació de l'habitatge per renovació de residència en virtut del reagrupament familiar, per duplicat (MOD INF04 GENCAT)

Documentació identificativa de la persona sol·licitant (original i fotocòpia):

Pàgina del passaport on hi apareix la fotografia de la persona sol·licitant (reagrupant), el número del passaport i la data de caducitat

Autorització de residència o de residència i treball del reagrupant ja renovada o, si s’escau, conjuntament còpia de l’autorització i còpia de la sol·licitud de renovació de la mateixa.

Documentació relativa a la tinença de l’habitatge (original i fotocòpia):

El títol que habilita per a l'ocupació d'habitatge s'ha de referir a la persona sol·licitant (reagrupant), o bé al cònjuge o parella de fet, ascendents i descendents de primer grau i línia directa

Títol de propietat

Escriptura de propietat

Darrer rebut corresponent a algun dels subministres de l’habitatge: aigua, electricitat

Contracte de lloguer

Contracte de lloguer (vigència mínima d'un any des de la data de sol·licitud)

Dipòsit de fiança a l'INCASOL (Institut Català del Sol).

En cas de no acreditar-se aquest dipòsit, l’Ajuntament ho farà constar a l’informe proposta, i serà la Direcció General per a la Immigració que ho posarà en coneixement de l'INCASOL als efectes oportuns

Darrer rebut de lloguer de l'habitatge

Darrer rebut corresponent a algun dels subministres de l’habitatge: aigua, electricitat

Altres títols:Situacions de tinença d'habitatge, diferents a les del lloguer i la propietat, emparades en situacions contractuals o en la titularitat de drets reals que permetin l'ús S'haurà d'aportar el document que fonamenta el dret d'ús de l'habitatge ( contracte de treball que especifiqui l'ús d'habitatge, escriptura pública que reconeixi el dret real, etc.)

Justificant de pagament de la taxa de la Generalitat de Catalunya (comprovant imprès de l’OVT o comprovant validat per l’entitat bancària de l’ingrés)

PREU:

En concepte de taxa per expedició de la proposta municipal d'adequació de l'habitatge per renovació de residència per al reagrupament familiar: 26,60 .- euros

TEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

El termini màxim per emetre i notificar l'informe és de 30 dies hàbils comptadors des de la data d'entrada de la sol·licitud al registre de la Direcció General per a la Immigració del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat.

Les persones sol·licitants rebran un sms d’avís notificant que poden anar a recollir l'informe a un determinat punt i dins d’un termini concret.

El text del sms inclourà el codi de la oficina a on els pertoca anar a recollir-lo (solament en aquest punt) i l’enllaç de la web on trobaran tota la informació necessària al respecte (l’enllaç serà: http://www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/ie )

Per evitar confusions, és molt important tenir en compte que:

- Les Oficines de Benestar Social i Família (OBSF) i PAC (Punts d'Atenció Ciutadana) només podran lliurar la resolució original a les persones que hagin rebut prèviament el sms i que només la podran recollir al punt que específicament se’ls hagi comunicat al sms.

- Els punts de recollida s’han acordat amb criteris organitzatius específics, no necessàriament territorials.

- En cas que no puguin anar a recollir-lo dins del termini previst rebran l'informe per correu certificat al domicili que figura a la sol·licitud, com fins ara.

Per tot això és molt important que a la sol·licitud hi figuri el número de telèfon mòbil i que aquest sigui correcte.

En cas de no haver rebut notificació de l’informe sol·licitat, podeu consultar l’estat de la tramitació trucant al telèfon 012.

Més informació:

Departament de Benestar Social i Família - Informes d'estrangeria

Instrucció 1/2012 de la Direcció General per a la Immigració

ON SOL·LICITAR-LO:

Oficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP)

Plaça de l’Ajuntament, 1

Horari OMAP

MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Sol·licitud de l'Informe d'adequació de l'habitatge per renovació de les autoritzacions de residència en virtud de reagrupació familiar:

Veure document .doc Nota informativa_taxa GEN'14 (2).doc ( 85 Kb)
Veure document .pdf Pagament_taxa_IE.pdf ( 301 Kb)
Veure document .pdf INF04.pdf ( 142 Kb)
Veure document .doc DocINF04.doc ( 443 Kb)

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web