ES Other languagesPlaça de l'Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Sant Boi Boig per tu

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/15/2022 03:53:04 PM
reactivem
Ajuntament Ciutat Tràmits Participa Comunicació
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Cooperació i solidaritat

logo Cooperació

Als anys noranta, davant la pressió ciutadana que amb el Moviment del 0’7% reclamava una major implicació en les accions solidàries, el món municipal es va mobilitzar. Així ho va fer també l’Ajuntament de Sant Boi que responent a aquesta demanda va decidir dedicar el 0,7% dels ingressos propis a la cooperació i la solidaritat i va assumir aquesta fita des de l’any 1998. Posteriorment aquest percentatge s’ha superat i l’Ajuntament destina l’1% dels recursos propis a la cooperació amb els pobles i països empobrits i a la sensibilització de la ciutadania. Fruit de tots aquests anys de treball, el desembre de 2006 es va aprovar per unanimitat el Programa Municipal Transversal de Cooperació i Solidaritat que és el document estratègic que haurà de regir els objectius i accions en matèria de cooperació i solidaritat a Sant Boi pels propers quatre anys.

Programa Municipal Transversal de Cooperació i Solidaritat

Programa Municipal Transversal de Cooperació i Solidaritat. És un instrument estratègic elaborat amb la voluntat de plantejar les actuacions de cooperació i solidaritat com el resultat i l’expressió d’una política global que interessa i implica el conjunt de departaments municipals, anant més enllà de les intervencions sectorials que s’havien realitzat fins el moment.

En el Programa la transversalització s’enfoca des de tres perspectives:

 1. Visibilitzar les activitats que els departaments han portat a terme per iniciativa pròpia en matèria de cooperació La solidaritat s’expressa en els diferents camps de l’acció municipal.
 2. Incrementar la implicació dels altres departaments en les tasques que han correspost fins ara l’àmbit de Cooperació
 3. Fomentar que els departaments s’impliquin en la definició i la posada en aplicació d’una societat local solidària, reflexionant sobre les implicacions corresponents i revisant cada un la seva pròpia política sectorial des d’aquest punt de vista. És a dir, construir realment un Sant Boi solidari, en els diferents camps en què l’Ajuntament té competències, com per exemple nova ciutadania, habitatge, urbanisme, etc.

Per què un programa municipal transversal de cooperació?

 • perquè la política municipal de cooperació i solidaritat ha d’implicar tota l’organització municipal, d’acord amb el principi de coherència de les actuacions municipals i,
 • perquè cal fomentar una visió integral i consensuada amb tots els agents implicats del que ha de significar la cooperació i la solidaritat, tant en els aspectes d’educació per a la solidaritat i la pau i obertura de la ciutadania al món com en els de cooperació al desenvolupament.

Objectius del Programa

 • Millorar la qualitat de la cooperació directa i delegada, revisar els agermanaments vigents i fomentar noves col·laboracions i la participació en xarxes.
 • Transversalitzar l’acció municipal cercant la coherència entre la política de cooperació i solidaritat i la resta de polítiques municipals així com entre els diferents departaments municipals.
 • Elaborar i implementar, conjuntament amb els agents locals, una estratègia de formació i sensibilització municipal i local centrada en l’obertura de la ciutadania al món, el comerç just i la cultura de la pau.
 • Canalitzar adequadament la solidaritat municipal i ciutadana davant de situacions d’emergència en els països empobrits tot informant de les causes d’aquests desastres.
 • Donar suport al teixit associatiu solidari.
 • Repensar i impulsar els espais de participació ciutadana en matèria de cooperació i solidaritat.
 • Crear els instruments necessaris que garanteixin el seguiment i l’avaluació del Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat.

Enllaç al Programa Municipal Transversal de Cooperació i Solidaritat

Tornar a dalt

PAM 2007 - 2011

El Pla d’Actuació Municipal (PAM) és el document estratègic que recull la missió i els objectius de l’Ajuntament per a la vigent legislatura amb una especificació de les actuacions, els recursos i el calendari per assolir-los, així com tot un sistema auxiliar per a la seva avaluació proactiva i la redefinició posterior. En l’àmbit de la cooperació i la solidaritat les missions i els objectius que s’estipulen per al mandat 2007-2011 són els següents:

A nivell intern, permet que tot l’Ajuntament treballi d’una manera integrada al voltant d’objectius comuns, clars i compartits, superant així la tradicional compartimentació departamental de les actuacions públiques. Introdueix en la gestió pública el model de direcció estratègica i d’integració dels diferents nivells de l’organització en el procés de presa de decisions. Propicia la màxima transparència de l’acció del govern municipal i una participació més gran de la ciutadania en els afers públics.

La Diagnosi

Prèviament a l’elaboració del Programa es va elaborar un estudi diagnòstic de la cooperació al municipi. El document recollia un anàlisis històric de l’evolució de la cooperació al municipi així com una descripció actual de la situació existent, analitzant les tendències i les fortaleses de l’àmbit. Part de l’estudi es centrava en l’anàlisis de les accions en matèria de cooperació realitzades per altres departament. Una altra part, elaborada mitjançant un procés participatiu, recollia el punt de vista de les entitats respecte el Programa, les accions de cooperació, els agermanaments i el mateix consell de cooperació, entès com a órgan consultiu i de debat de les polítiques municipals de cooperació.

Tornar a dalt

Projectes de Cooperació

Cooperació directa i delegada

Entre les diverses modalitats de cooperació existent, l’Ajuntament es caracteritza pel predomini clar de la cooperació directa, que és el tipus de cooperació que abasta totes les accions de cooperació al desenvolupament i en pro de la solidaritat, en la qual l’Ajuntament juga un rol decisiu en la promoció i orientació de les accions, assumint la responsabilitat en les diverses fases del cicle del projecte o programa (identificació, elaboració i formulació, planificació, seguiment i avaluació dels resultats i de l’impacte).

Agermanaments i projectes de cooperació

Una de les principals vies de cooperació directa de l’Ajuntament de Sant Boi s’emmarca en la relació d’agermanament amb San Miguelito (Nicaragua) i Marianao (Cuba).

L’agermanament solidari permet establir contactes i lligams estables entre dos municipis. És un instrument de cooperació descentralitzada i un catalitzador de la sensibilitat del municipi envers els problemes que pateixen alguns pobles del Sud,en els quals una part important de la població no gaudeix de les condicions bàsiques per viure dignament.

És una relació bilateral i horitzontal que parteix d’uns interessos comuns i es basa en la solidaritat i la col·laboració mútua entre els pobles que, davant l’actual situació de desequilibri mundial i d’unes relacions internacionals injustes, demostra que un altre món és possible. No ha de tractar-se d’una relació generadora de dependència paternalista o caritativa sinó que el seu objectiu és promoure la solidaritat, el desenvolupament, l’intercanvi cultural i la relació amistosa.

Agermanamnts:

 • Agermanament amb San Miguelito
 • Agermanament amb Marianao

Altres projectes de Cooperació directa:
Puntualment, fora del marc dels agermanaments, es recolzen de forma directa altres projectes ja sigui per la seva qualitat o perquè es tracta d’experiències pilots.

Exemples d’aquest tipus de cooperació:

 • Estructura Lleugera d’Intervenció per a la salut mental, Bluefields (Nicaragua)
 • Soyapango

Fons Català de cooperació al desenvolupament (cooperació delegada)

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada bàsicament per ajuntaments catalans i altres organitzacions municipalistes que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de cooperació al desenvolupament i la solidaritat.

Gestiona de forma conjunta els recursos econòmics aportats per les institucions i les entitats associades.

L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, com a soci del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, destina part del seu pressupost a finançar accions de cooperació al desenvolupament i de solidaritat amb els pobles més desafavorits.

Foment de la solidaritat i la pau i educació pel desenvolupament

Amb el terme sensibilització ens referim al conjunt de campanyes dirigides a la presa de consciència de la ciutadania dels desequilibris existents entre el nord i el sud. Persegueix, doncs, un canvi de percepció en la població com a element central en la lluita per l’equitat i la justícia entre el nord i el sud. Es basa a facilitar l’accés a la informació a través de diferents campanyes i en fomentar una actitud crítica. L’educació pel desenvolupament treballa perquè aquest accés a la informació i el desenvolupament d’una actitud crítica esdevinguin palanques per l’acció.

Cooperació Indirecta

Per distingir la cooperació que realitza directament l’Ajuntament amb els actors del sud, d’aquella que es produeix a través de les ONG s’utilitza el terme de cooperació indirecta.
El finançament de projectes de desenvolupament és l’instrument bàsic mitjançant el qual es canalitza la part més important de l’ajuda municipal. Els projectes de cooperació permeten una important flexibilitat que possibilita una pluralitat d’intervencions al mateix temps que permeten una definició d’objectius, activitats i beneficiaris. Els projectes també permeten aprofitar al màxim les iniciatives i els recursos de la societat. Però és important que els projectes s’integrin en una estratègia de desenvolupament global i generin sinèrgies amb altres iniciatives.

Això es concreta en una convocatòria anual de subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament oberta a les entitats de cooperació al desenvolupament i ONGS que estiguin registrades en el Registre Municipal d’Entitats i que duguin o vulguin dur a terme projectes de cooperació al desenvolupament.

Tornar a dalt

Campanyes d'ajut humanitaria i emergència

Aquest tipus de campanyes sorgeixen per donar resposta a una crisi generada per una catàstrofe natural que ha desembocat en una catàstrofe humana.

L’ajuda a les víctimes de desastres està orientada a pal·liar el sofriment, garantir la subsistència, protegir els drets fonamentals i defensar la dignitat de les persones al mateix temps que s’intenta frenar els processos de desestructuració socioeconòmica i preparar la comunitat per a la prevenció dels desastres, i afavorir els processos de reconstrucció postemergència.

Davant aquestes crisis l’Ajuntament es proposa canalitzar mitjançant els òrgans especialitzats, com el Fons Català membre del Comitè Català d’Ajut Humanitari d’Emergència (CCAHE), la solidaritat del municipi amb els i les afectades i, d’altra banda, aprofitar la sensibilitat que desperta l’emergència per informar a la població sobre la vinculació entre desastre natural i pobresa, ampliant l’explicació del fenomen a un procés social relacionat amb la situació de vulnerabilitat que pateixen moltes persones.

Tornar a dalt

Pla municipal d'educació i formació per a la pau i la solidaritat

Amb sensibilització fem referència al conjunt de campanyes dirigides a la presa de consciència de la ciutadania dels desequilibris existents entre el nord i el sud. Es persegueix, doncs, un canvi de percepció en la població com a element central en la lluita per l’equitat i la justícia entre el nord i el sud. Es basa a facilitar l’accés a la informació a través de diferents campanyes i accions.

A Sant Boi aquesta tasca es desenvolupa mitjançant diverses activitats i serveis:

Barrejant. Trobada de la Solidaritat de Sant Boi de Llobregat

El Barrejant és la trobada per a la solidaritat de Sant Boi de Llobregat que es celebra des del 1995.
Promou entre els ciutadans i ciutadanes de Sant Boi de Llobregat els valors de la solidaritat, la cooperació, la tolerància i el respecte als drets humans.
Ha estat considerada una de les fires de la solidaritat més importants i reconegudes de les que s’organitzen a Catalunya en l’àmbit de la cooperació i la interculturalitat.
La gestió i organització de la programació de Barrejant es fa des de la Regidoria de Cooperació i Solidaritat i compta amb la implicació activa de les entitats de cooperació i solidaritat de la nostra ciutat, així com altres entitats culturals, de gent gran, etc.
El programa de Barrejant inclou, entre altres activitats: debats, taules rodones, conferències, cinefòrums, actuacions musicals,
teatre, dinar popular, fira d’entitats...

El dia 23 de març de 1996 es va organitzar al Parc de la Muntanyeta de Sant Boi de Llobregat la primera edició del “Barrejant”. D’aquesta manera, Sant Boi participava a la Campanya Europea de la Joventut contra el Racisme, la Xenofòbia, l'Antisemitisme i la Intolerància que, amb el lema “Som Iguals, Som Diferents”, impulsava el Consell d’Europa. En aquella edició ja es van donar els trets característics que han definit al “Barrejant” al llarg d’aquests 10 anys:

 • Participació ciutadana: des del principi el “Barrejant” ha estat una activitat en la que s’han implicat multitud de persones i entitats de tot tipus (culturals, juvenils, cíviques, ...). Fins i tot el mateix nom va sorgir de les propostes i la decisió conjunta entre les entitats i l’Ajuntament. A l’edició de 1996, per exemple, cal destacar l’actuació de cantants i músics de diferents grups de rock de Sant Boi, amb la col·laboració especial de la cantaora santboiana Yolanda, que van fer plegats la cançó “Somos Diferentes, Somos Iguales”, himne de la Campanya. Va ser un exemple significatiu de l’esperit que volia impulsar el “Barrejant”·
 • Compromís solidari: el “Barrejant” ha volgut anar més enllà d’una simple mostra de la diversitat cultural i ha volgut contribuir d’una manera activa i solidària a diverses causes: l’actuació infantil de l’edició de 1999 no es va fer a la Muntanyeta si no a Colòmbia, ja que els diners d’aquesta actuació es van donar a Pallassos Sense Fronteres per a la seva expedició al Magdalena Medio.
 • Un programa d’activitats que contempla les de debat i reflexió i les lúdiques i culturals: música, conferències, dinars populars, exposicions, espectacles de foc, taules rodones, teatre i cinema, s’han anat succeint al llarg dels anys per aconseguir que el “Barrejant” sigui realment una trobada: de persones, d’entitats, de testimonis de lluita, de cultures, de solidaritat, de festa,... . L’actuació que els Diables de Casablanca van fer a l’edició de l’any 2004 sobre Àfrica es un bon exemple d’aquesta “barreja”: imatges de denúncia de la situació que pateixen els africans i les africanes, projectades a la paret de L’Olivera; espectacle amb multitud de llenguatges artístics (música, teatre, dansa, ..) que volia sensibilitzar sobre aquesta realitat i les seves causes i llum i foc que transmetien un missatge d’esperança: “Una altra Àfrica és possible”.

Carpa de la Solidaritat a la Fira de la Puríssima

L’any 2001 es va crear un nou espai, dins de la Fira de la Puríssima, destinat a promoure i difondre els valors de la cooperació i la solidaritat. Les entitats de l’àmbit de la cooperació de Sant Boi de Llobregat, i també d’altres llocs de Catalunya, tenen
un espai per donar a conèixer el seu treball i mostrar els trets que els identifiquen.

Sant Jordi Solidari

Des de l’any 2002 i dins del marc de la Fira de Sant Jordi s’organitza l’estant solidari amb la participació d’algunes de les entitats de Sant Boi de Llobregat.

Festa Comerç Just

L’any 2003 es va organitzar per primera vegada Sant Boi la “Festa del Comerç Just “ i des de llavors s’organitza cada any entre mitjans de maig i principis de juny.

La Festa pretén potenciar el coneixement dels valors i les propostes del Comerç Just entre la població catalana, mitjançant diverses accions de caràcter divulgatiu, educatiu, lúdic i festiu Aquestes accions poden ser, entre d’altres, degustació, exposició i venda de productes de comerç just, exposicions, actuacions infantils i/o musicals, jocs educatius i informatius, etc.

Dia internacional de la Pau

El 1981 l’ONU va establir el Dia Internacional de la Pau com a celebració anual de no violència i cessament del foc a nivell mundial. En les resolucions adoptades al 1981 i al 2001 per establir el Dia Internacional de la Pau l’Assemblea General de les Nacions Unides exhorta a “totes les nacions i totes les persones” a celebrar aquest dia com una oportunitat per promoure resolucions pacífiques en els conflictes i per aturar les hostilitats en aquest dia.

Amb la celebració del Dia Internacional de la Pau l’Ajuntament assumeix el seu compromís de treballar per una cultura de pau fonamentada en la justícia social i en el respecte als drets humans. A més, mitjançant l’aprovació de diferents mocions, l’Ajuntament de Sant Boi ha ratificat aquest compromís de construir una societat més justa i pacífica

Per commemorar aquest dia s’organitzen diverses activitats de reflexió i debat dirigides al conjunt de la ciutadania.

Tornar a dalt

Consell municipal de cooperació i solidaritat

La participació ciutadana és el dret de les persones, les entitats i les associacions a intervenir en els assumptes públics, així com en el procés de presa de decisions pel que fa a aquests assumptes.

L’Ajuntament de Sant Boi va acordar crear una sèrie de mecanismes destinats a desenvolupar la democràcia municipal, tal com estableix el Reglament Orgànic Municipal.

Aquest Reglament articula la funció consultiva, assessora i de col·laboració amb el govern municipal de les persones, les entitats i les associacions mitjançant consells sectorials.

El Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat tracta les matèries relacionades amb la promoció de la solidaritat i la cooperació internacional per al desenvolupament Es tracta, doncs, d’un instrument de participació ciutadana a través dels qual es coordina l’acció en l’àmbit de la cooperació de l’Ajuntament i les entitats, i alhora s’aprofundeix en la democràcia gràcies a la participació ciutadana .

Poden ser membres del Consell les entitats i associacions inscrites en el Registre Municipal d’Entitats que tinguin entre les seves activitats la cooperació i la solidaritat internacional. Està constituït per la Presidència i els vocals amb representants dels partits polítics i d’aquestes entitats.

Tornar a dalt

Treball en xarxa i adhesions

L’Ajuntament de Sant Boi està adherit a diverses campanyes i iniciatives. El treball en xarxa representa un suport a la tasca municipal, i en l’àmbit de la cooperació municipal, un impuls per al desenvolupament de polítiques municipals i una estratègia de treball centrada en la suma d’esforços.

Xarxa catalana per la compra pública ètica

El 29 de març de 2005 l’Ajuntament de Sant Boi es va adherir, mitjançant l’aprovació d’una moció, a la Xarxa Catalana per la Compra Pública Ètica.

La Xarxa té l’objectiu d’impulsar l’adopció de mesures en l’àmbit de l’administració pública encaminades a garantir que els productes i serveis que l’administració adquireix hagin estat confeccionats lliures d’explotació i d’injustícies. (linkar pàgina web)

La introducció progressiva de criteris ètics en les compres de l’Ajuntament és el resultat d’aquesta tasca de sensibilització transversal dirigida als diferents àmbits de l’Ajuntament. La substitució del cafè de les màquines expenedores per cafè de comerç just (desembre de 2005), fruit de la col·laboració entre el Programa de Cooperació i Solidaritat, el Departament de Compres i l’Oficina de l’Agenda 21, la determinació que algunes de les compres puntuals reuneixin aquests criteris, etc. són els primers passos d’aquesta via de treball i conscienciació conjunta.

 

Fons català de cooperació al desenvolupament

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada bàsicament per ajuntaments catalans i altres organitzacions municipalistes.

Gestiona de forma conjunta els recursos econòmics aportats per les institucions i les entitats associades.

L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, com a soci del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, destina part del seu pressupost a finançar accions de cooperació al desenvolupament i de solidaritat amb els pobles més desafavorits.

Comitè català de l'ACNUR

El mandat de l’ACNUR consisteix en garantir la protecció internacional dels refugiats i buscar solucions duradores per a ells. L’ACNUR compta amb oficines a 120 països i més del 80% del seu personal treballa sobre el terreny, sovint en condicions difícils i perilloses.

Per a més informació podeu consultar la pàgina web de ACNUR

Associació catalana per a les Nacions Unides (ANUE)

L’Associació per a les Nacions Unides es va constituir el 1962 amb seu social a Barcelona. Els seus objectius són divulgar els principis i propòsits de les Nacions Unides, divulgar i recolzar la tasca realitzada per aquesta Organització i els seus organismes especialitzats (OIT, FAO, UNESCO, UNICEF, etc.) estimulant la col·laboració de les institucions i de la societat civil amb aquesta; i proclamar, difondre i defensar els Drets Humans i les llibertats fonamentals. L’Associació per a les Nacions Unides a Espanya ha estat reconeguda per l’ONU com a únic nexe principal entre aquesta Organització i la societat civil a Espanya, i actua com a punt focal del Centre Regional d’Informació de les Nacions Unides a Brussel·les.

Per a més informació podeu consultar la pàgina web de ANUE

Tornar a dalt

Mocions

Mitjançant una moció l’Ajuntament es pronuncia sobre una qüestió que cau fora de l’àmbit de les seves competències però que per la seva importància requereix el suport i la pressió des de l’àmbit institucional. Aquesta línia d’actuació permet, doncs, que l’Ajuntament es defineixi en relació a algunes problemàtiques existents i utilitzi el seu valor institucional com a eina de pressió política. La majoria d’aquestes mocions estan vinculades amb campanyes que s’estan duent a terme a la localitat o bé sobre qüestions candents de l’actualitat, en les quals el pronunciament de l’Ajuntament acostuma a ser una aportació més a un estat d’opinió favorable a aquestes qüestions. Es dóna veu i es reforcen, a través del pronunciament institucional, iniciatives sovint protagonitzades per la societat civil.

Tornar a dalt

Contacte

Torre del Sol
C/ Joan Bardeina, 29
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.936351200 (ext. 144 o 437)

Equip tècnic

Manuel J. Pérez, Responsable de la Unitat de Cooperació, Solidarita i Pau
Clara Sopeña, Tècnica de Cooperació, Solidaritat i Pau

Tornar a dalt
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades