ES Other languagesPlaça de l'Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Sant Boi Boig per tu

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/14/2022 07:55:24 AM
reactivem
Ayuntamiento Ciudad Trámites Participa Actualidad
">Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Proyecto Educativo de Ciudad

Introducció

El proppassat mes de setembre de 2004, l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat inicià , en col·laboració estreta i amb el suport de la Diputació de Barcelona, l’elaboració del Projecte Educatiu de Ciutat (PEC).

El Pla d’Acció Municipal 2003-2007 (PAM), en el segon eix d’actuació que parla del Benestar Social i Participació, fa referència a la millora de la qualitat de vida de les persones i de fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic. Concretant en l’eix d’Educació, la pretensió bàsica és millorar la qualitat educativa de la ciutat i l’eina fonamental és l’aposta per l’elaboració del Projecte Educatiu de Ciutat.

En aquest sentit, el Ple Municipal aprovà el mes de setembre de 2004 per unanimitat impulsar el procés de participació ciutadana en l'elaboració del Projecte Educatiu de Ciutat de Sant Boi de Llobregat, convidant a la ciutadania i a totes les entitats i associacions a que hi participin del mateix en els procediments que posteriorment s'estableixin.

Aquí és on s’insereix el nostre programa de col·laboració amb la Diputació de Barcelona. El PEC, mitjançant aquests processos amplis de participació abans esmentats, vol reflexionar en profunditat i formular actuacions en torn les relacions existents entre els processos educatius i les pròpies dinàmiques de la ciutat. La nostra voluntat és fer tangible l’esperit de la Carta de Ciutats Educadores en aspectes com:

 • Fer que la ciutat reconegui, exerciti i desenvolupi, a més de les seves funcions tradicionals, també una funció educadora, assumint una intencionalitat i una responsabilitat amb l’objectiu de la formació, la promoció i el desenvolupament de tots els seus habitants.
 • Promocionar una ciutadania activa, crítica i responsable envers la diversitat, la igualtat o la cohesió socials; la qual cosa suposarà explorar la dimensió social i comunitària de l’educació i arribar a acords bàsics sobre els models de convivència social.

L’eix bàsic del PEC hauran de ser una sèrie de valors que el sustentin i l’estructurin com ara la visió expansiva de l’educació, la coresponsabilitat col·lectiva, la participació ciutadana i la transformació social.

Volver a arriba

Què és un PEC?

Els objectius més importants que el PEC de Sant Boi ens ha d’ajudar a assolir els podríem resumir en:

 • Definir quines són les prioritats educatives del municipi.
 • Identificar quins principis, quins objectius, quines metodologies i quins programes han de guiar l’acció educativa de la ciutat.
 • Treure a la llum les potencialitats educatives de la ciutat.
 • Conèixer les deficiències de la seva realitat educativa.
 • Implicar la ciutadania en els processos d’aprenentatge i transmissió de valors.
 • Traçar les línies d’acció i les estratègies que ens serviran per fer front als nous reptes de la societat, per afrontar amb garanties el futur de l’educació, la convivència, la desigualtat, la sostenibilitat, la inserció laboral i les noves tendències comunicatives i de producció econòmica.
Volver a arriba

Què hem fet fins ara?

Fase de definició i redacció del PEC

2004. Sant Boi de Llobregat inicia l’elaboració del seu PEC, després de que el ple municipal n’aprovés per unanimitat el seu impuls.

2004/2005. Es desenvolupa el procés participatiu i de reflexió per a la definició del PEC amb el suport tècnic i metodològic de la Diputació de Barcelona.

 • Participació ciutadana (enquestes, entrevistes)
 • Diagnosi

Durant el darrer trimestre del 2004 es desenvolupa la fase final de la diagnosi que s’estava fent a través de la combinació de tres recursos metodològics:

 • Mapes de recursos educatius, que recullen el conjunt de l’oferta educativa, identificant els actors educatius, la caracterització de les activitats existents i detectant les xarxes relacionals locals.
 • Mapes d’estructura social, que mostren les realitats sociodemogràfiques, socioeconòmiques i socioeducatives del municipi.
 • Mapes de visions urbanes, que recullen les principals preocupacions compartides per la ciutadania en l’àmbit socioeducatiu (territori, educació, PEC i participació).

Tot això ens permet, en acabar, identificar les línies estratègiques a considerar en el procés d’elaboració del PEC.

Durant aquest període, 2004-2005, les accions fetes en el procés de diagnosi van estar les següents:

 • Constitució de l’Equip de Seguiment Operatiu
 • Identificació d’agents educatius i xarxes relacionals existents al territori.
 • Identificació de les fonts d’informació quantitativa i qualitativa existents.
 • Concreció metodològica del Mapa de Recursos Educatius, del Mapa d’Estructura Social, i del Mapa de Visions Educatives.
 • Definició dels instruments i del procés de recollida d’informació.
 • Procés de recollida de la informació.
 • Anàlisi de la informació i elaboració del diagnòstic educatiu.
 • Constitució del Grup de Suport i Grups Temàtics.
 • Validació del Diagnòstic Educatiu.
 • Identificació, elaboració i validació dels objectius i línies d’Acció del PEC de Sant Boi de Llobregat.
 • Elaboració del Informe de Diagnosi per a l’elaboració del PEC de Sant Boi de Llobregat. Definició de les línies de treball.
 • Definició de l’estratègia de difusió de la diagnosi.

2006.- Presentació de la diagnosi, dels eixos i comissions de treball a la ciutadania en el marc del I Fòrum Educatiu Local.

Eixos i línies estratègiques de treball:

 • Participació i implicació de les famílies en l’àmbit educatiu
 • Increment i millora de l’educació no formal
 • Millora del teixit d’entitats involucrat en l’educació no formal
 • Educació intercultural i integració de la població nouvinguda
 • Promoció de les reincorporacions al sistema educatiu
 • Millora de les relacions entre el món empresarial i l’educació
 • La relació i la coordinació entre els agents educatius

Fase d’implementació i desenvolupament del PEC

2006/2009

Treball en comissions de treball

 • Comissió d’escolarització (0-3)
 • Comissió d’activitats extraescolars
 • Comissió d’èxit escolar
 • Comissió d’educació permanent

Aquest treball ha donat fins al moment un ampli ventall d’experiències interessants i innovadores.

Comissió 0-3

 • Xarxa local escoles bressol. S’insta al PEC i, en concret a aquesta comissió de 0-3, perquè s’integri a la xarxa d’escoles bressol públiques i la xarxa d’escoles bressol privades de Sant Boi, formalitzant així una xarxa d’escoles bressol a Sant Boi per millorar l’atenció, prevenció i protecció a les necessitats de la infància, i promoure un llenguatge únic d’actuació en aquesta etapa 0-3.
 • Manual de criança. Es tractarà d’un manual bàsic en el que tindran cabuda tot el seguit d’actuacions i cura en els processos de criança des de tots els àmbits possibles d’un infant al llarg d’aquesta etapa.
 • Catàleg de serveis. Amb aquesta publicació es donarà complida informació de tots els serveis existents a la nostra ciutat per a infants de 0 a 3 anys. S’inclouran serveis educatius, sanitaris, de serveis socials i altres. Tant el manual de criança com el catàleg, un cop elaborats, es faran arribar a totes aquelles famílies de la ciutat amb fills i filles amb edats compreses en aquest tram de vida.
 • Espai Familiar – Espai Nadó. Aquest vol ser un espai de referència per a aquells infants que no estan escolaritzats a cap escola bressol, amb els objectius d’esdevenir un lloc de trobada entre famílies, infants i professionals, on primi la contribució a la socialització dels infants, intercanviar experiències, informar-se, compartir habilitats sobre la criança i observar i aprendre dels infants en un espai diferent del de casa. En totes les sessions es comptarà amb la presència de professionals, la tasca dels quals serà estimular la participació dels pares i mares per afrontar dubtes i orientar-los en les pràctiques educatives familiars. Aquest espais estan situats dins les instal·lacions de l’Escola Bressol “La Mercè”. Per mes informació: Tel. 93 635 12 00 ext. 367 o 410, pec@santboi.cat


Comissió activitats extraescolars

 • Decàleg de Bones Pràctiques. Les aportacions d’aquesta comissió es van concretar en la realització d’un decàleg de bones pràctiques en les activitats lúdico-esportives. Aquest decàleg, signat per més de trenta entitats entre clubs, ampas, esplais,..., pretén considerar els temps i espais extraescolars com a plenament educatius.
 • Formació Específica. Per tal d’implementar el decàleg de bones pràctiques en les activitats lúdico-esportives, des de la comissió PEC d’activitats extaescolars s’organitzà durant tot l’any 2008 un ****programa de mòduls de formació**** especifica, adreçada a tots els actors que intervenen en les activitats extraescolars (entrenadores/es, coordinadors/es, àrbitres, pares i mares).

Programa
Mòdul 1. Taller de comunicació en els entrenaments i els partits. Taller d’arbitratge pedagògic.
Adreçat a entrenadors/es, coordinadors/es i àrbitres.
Mòdul 2. Taller de disseny de tasques i exercicis
Adreçat a entrenadors/es, coordinadors/es.
Mòdul 3. Taller d’organització i estructuració de la unitat didàctica i la sessió
Adreçat a entrenadors/es, coordinadors/es.
Mòdul 4. La competició des de la graderia
Adreçat a pares i mares.
Mòdul 5. Taller de programació, objectivació i avaluació
Adreçat a entrenadors/es, coordinadors/es.

Comissió èxit escolar

 • Demanda Pla d’Entorn. Amb la finalitat de buscar mecanismes i accions concretes que ajudin a rebaixar l’índex de fracàs escolar, la comissió insta l’Ajuntament a fer la demanda a la Generalitat d’un Pla Educatiu d’Entorn. Amb la visió de que aquest sigui l’instrument PEC sobre el territori, el Pla Educatiu d’Entorn ens ajudarà a donar una resposta integral, contínua, arreladora i cohesionadora als problemes i necessitat educatives dels infants i joves de Sant Boi, en especial a aquells que estan en situacions socials més precàries.
  La voluntat de la Comissió és respectar les diferents tipologies d’accions preestablertes en els PEE, però donar especial rellevància a aquelles de disseny propi, tot aprofitant les propostes que ja han fet bona part de les entitats que treballen al territori que, òbviament, compleixen amb l’esperit i els objectius del PEE en el marc del PEC.

Comissió educació permanent

 • Comissió Local d’Educació Permanent. Creació d’un grup de treball d’entitats ciutadanes involucrades en la formació permanent. La Comissió treballa conjuntament amb el Programa Municipal Transversal de Formació Permanent i inclou a representants de totes les entitats provinents de la iniciativa social i de l’Escola d’Adults.
 • Guia de la Formació Permanent de Sant Boi (activitats de formació de persones adultes). Aquesta guia d’educació permanent, fruit del treball de diferents agents formatius que formen part de la Comissió Local d’Educació Permanent (entitats d’iniciativa social, serveis de l’Ajuntament I Escola d’Adults), recull les ofertes d’activitats dels àmbits de la formació bàsica, la preparació per a l’accés al sistema educatiu, les llengües i les tecnologies de la informació i la comunicació tant d’iniciativa pública com social.


Revista digital en clau PEC “Sant Boi Educa”. Aquesta revista ha estat pensada amb l’objectiu de donar a conèixer a la comunitat educativa les reflexions i accions educatives que es realitzen a la ciutat per part dels seus membres, i enfortir la xarxa d’agents que participen de l’educació a Sant Boi des de tots els àmbits possibles. Es tracta d’una revista que es distribueix a 242 persones, entitats o serveis que conformen l’àmplia comunitat educativa de Sant Boi, que està feta a partir d’un centre d’interès que canvia en cada número i que, de manera desinteressada, aquelles persones, entitats, escoles, etc. que volen opinar, reflexionar o compartir experiències, tenen un espai en la mateixa per fer-ho.

Guia d’activitats. Recull d’accions educatives que ofereixen els diversos serveis de l’Ajuntament adreçades a les escoles, instituts, pares i mares. És una oferta que s’actualitza i es fa arribar cada mes de setembre, tot coincidint amb l’inici del curs escolar.

Fira de la Puríssima 2008: “Sant Boi Educa, TU Eduques”. Aquesta activitat desenvolupada durant la Fira de la Puríssima va oferir a la ciutadania l’oportunitat de conèixer que és el PEC, que s’està fent i poder participar de manera activa en el Projecte Educatiu de Ciutat, deixant constància, a través d’activitats participatives, de les seves aportacions, inquietuds, interessos,... per arribar a ser Ciutat Educadora.
Van participar un total de 940 persones, 672 de les quals eren ciutadans de Sant Boi. Es van realitzar un total de 440 hores d’educació social.

Les activitats van girar al voltant dels següents eixos de treball:

 • Concepte de Ciutat Educadora
  • Tot educa .... o deseduca
  • Què guanyem si Sant Boi educa?
 • Accions educatives de Sant Boi i espai participatiu
  • Sant Boi Educa?
  • Tu eduques?
  • Quin Sant Boi construïm?
   I tu què faries? (per una ciutat més educadora): espai de participació ciutadana. Es van recollir un total de 878 aportacions, dels 672 ciutadans de Sant Boi, que reflecteixen les seves inquietuds, i interessos respecte a les millores educatives de la ciutat en diferents àmbits:
Volver a arriba

Què ens queda?

Donar a conèixer i fer emergir el procés PEC

 • Donar a conèixer la feina feta
 • Reforç de la xarxa PEC
 • Incorporar visions externes
 • Debat dels temes educatius actuals

2009/2010.- II Fòrum Educatiu Local

 • Catàleg d’activitats educadores de Sant Boi. Aquest catàleg en format digital pretén ser un recull de totes aquelles accions educadores que es desenvolupen a la a la nostra ciutat per part de diferents agents educatius (entitats, Ajuntament, associacions, empreses,...) que participen, de forma directa o indirecta, en el PEC.
  La ciutadania podrà accedir tant si fa una cerca per destinataris (franges d’edat, dones, empreses, persones en atur, nouvinguts, col·lectius especials), com si la fa per àmbits (educació reglada, educació no formal, lleure, esport, cultura, medi ambient salut, social, ocupació,...).
  Aquesta eina hom la podrà trobar penjada a la web municipal i com a eina de consulta a tots aquells espais municipals amb equipament informàtics d’accés lliure.
 • Exposició itinerant “Sant Boi Educa”. La finalitat d’aquesta exposició, que va estar present del 14 al 30 d’abril en diferents espais públics de la ciutat, és redescobrir el PEC, la seva trajectòria (feina feta a nivell local i municipal), fer un retorn de la participació ciutadana al llarg de la fira de la Puríssima, avançar les dades bàsiques del recull del catàleg d’accions educadores de Sant Boi, i presentar el programa d’actes del II Fòrum Educatiu Local.

  L’exposició consta de 5 plafons, dividits en 4 centres d’interès

  • Què és el PEC? Definició, trajectòria, desenvolupament i implementació d’accions
  • Sant Boi Educa, Tu eduques. Resultats de l’espai PEC a la Puríssima amb devolució de resultats a la ciutadania de la seva participació.
  • Catàleg d’accions educadores de la ciutat. Què és? On el puc trobar? Què hi puc trobar?
  • Programa complert de les activitats Fòrum del mes d’abril.
 • Taula rodona oberta i participativa al voltant de temes educatiu d’interès general. Es celebrà a can Massallera el 27 d’abril de 2009 i comptà amb la presència dels ponents Carles Capdevila, periodista expert en divulgació de temes relacionats amb l’educació, i conegut per conduir el programa de TV3 “qui els va parir!” i actualment presentant el programa de ràdio a Catalunya Ràdio “eduqueu les criatures”; i la Najat el Hachmi, guanyadora del premi literari Ramon Llull 2009
 • Jornades temàtiques
  • Fòrum empresarial. Volem dirigir aquesta trobada cap a aquells sectors tradicionalment més allunyats del món educatiu (empreses i comerç). Aprofitant el Fòrum Empresarial que es celebrarà el proper 3 de novembre, volem fer coincidir ambdós esdeveniments sota el nom d’Empresa Educadora, una trobada al voltant de la temàtica empresa – educació.
   Entre el darrer trimestre del 2009 i el primer del 2010, tindran lloc tres jornades tècniques en clau PEC al voltant de les següents temàtiques:
   Convivència i civisme
   Educació permanent
   Etapa 0-3
  i interessos respecte a les millores educatives de la ciutat en diferents àmbits: Convivència i civisme,Educació permanent i Etapa 0-3
Volver a arriba

Documentació

Volver a arriba

Document provisional dels eixos i les línies estratègiques.

Un cop acabat el procés de diagnosi, ja tenim el document provisional per a la validació. Aquesta validació ha de passar per dos òrgans: la Comissió de Seguiment i el Grup Promotor . Un cop fet això es convocarà el I Fòrum Local d'Educació, per presentar els eixos de treball i les línies estratègiques a seguir i es proposaran comissions de treball per donar contingut a aquests eixos i línies.

Volver a arriba
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinción de Ciudad de la Ciencia y la Innovación Distintiu de gènere